Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „TREWO ZBIGNIEW TRZECIAK” ul. Miłocińska 31/8, 35-232 Rzeszów

 

§1 Strony umowy, zakres działalności

Sklep internetowy, oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej www.trewo.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę: Trewo Zbigniew Trzeciak z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Miłocińskiej 31/8, NIP:813-112-74-26, REGON: 181094087, zwaną dalej „Sprzedającym"; druga strona umowy, dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu, zwana jest w dalszej części Regulaminu "Klientem".
2. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedający oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, chyba, że w opisie sprzedawanego towaru użyto określenia „używany”.

§2 Zawarcie umowy

1.Treść strony internetowej www.trewo.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.trewo.pl, przy użyciu poczty elektronicznej - e-mail. Zamówienia można składać również telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–17,00 pod numerem telefonu +48 792 843 297.
3. Złożenie zamówienia w Sklepie www.trewo.pl oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Przy zamówieniach telefonicznych Klient każdorazowo potwierdza, że udostępniono mu treść Regulaminu przed zawarciem umowy, poprzez przesłanie go pocztą elektroniczną w pliku PDF.
4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.
5. Jeśli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają istotne błędy (definiowane jako takie, że gdyby sprzedający nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści) dotyczące treści umowy, w szczególności w zakresie ceny, a Klient o błędzie wiedział lub mógł z łatwością błąd zauważyć, Sprzedający może uchylić się od skutków czynności prawnej. W tym przypadku Strony dokonują zwrotu wszystkiego tego co świadczyły sobie w wykonaniu umowy.
6. Sprzedający jest uprawniony do przyjęcia oferty Klienta w ciągu 1 dnia roboczego, przesyłając potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia w tym terminie powoduje, że umowa nie zostaje zawarta. Potwierdzenie zamówienia - niezależnie od formy w jakiej złożono samo zamówienie - zostanie wysłane pocztą elektroniczną e-mail.
7. Sprzedający przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Klienta.
8. Sprzedający będzie uprawniony do odmowy potwierdzenia zamówienia jeśli w terminie, o którym mowa w §2 ust. 6, stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu.

§3. Ceny i opis produktów 

1.Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego, co nie dotyczy ustawowych wyjątków od tej reguły.
3. Koszty dostawy na terenie Polski będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w momencie składania zamówienia; orientacyjne koszty dostawy są określone w tabeli opłat umieszczonej na stronie internetowej Sklepu, a ich dokładne naliczenie następuje w momencie składania zamówienia.
4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon imienny, który zostanie wysłany klientowi wraz z zamówionym towarem.
5. Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy produktów zamieszczone na jego stronie www.trewo.pl. Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe itp. wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną treścią strony Sprzedającego.

§4 Płatności

1. Płatności za zakupione towary realizowane są za pobraniem, lub jako przedpłata (przelew bankowy, przekaz pocztowy). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Płatności online obsługują następujące karty płatnicze: Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Elektronic, Maestro. 

2.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3.W przypadku opłaty za pobraniem naliczona jest dodatkowa opłata, której przybliżona wysokość znajduje się w tabeli opłat umieszczonej na stronie internetowej Sklepu, a która jest dokładnie naliczana w  momencie składania zamówienia.
4. W przypadku zmiany adresu dostawy (gdy towar opuścił magazyn) Sprzedający pobiera opłatę w wysokości 20,00 zł.

 §5 Prawo odstąpienia od umowy

1.Klient indywidualny (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póź. zm.).
2. Za klienta indywidualnego (konsumenta) uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Klientom nie będącym konsumentem w rozumieniu pkt. 2 prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
4. Termin dla wykonania prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty dostarczenia Klientowi towaru. 
5. Szczegółowe zasady i skutki prawne odstąpienia od umowy zostały określone w oddzielnym pouczeniu o trybie zwrotu znajdującym się na stronie internetowej Sklepu.
6. W celu zapewnienia Państwu szybkiego oraz sprawnego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, reklamacji czy gwarancji, prosimy o kontakt z naszym Sklepem pod numerem tel. +48 792-843-297 lub mailowo na adres kontakt@trewo.pl. Zostanie nadany Państwu numer reklamacji – RMA, a następnie – dostarczony formularz zwrotu. Prosimy o jego wydrukowanie oraz dołączenie do zwracanego towaru, co znacznie ułatwi odnalezienie odesłanej przez Państwa przesyłki oraz usprawni rozpatrzenie reklamacji. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwracany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Klient ma prawo zapoznać się z towarem, w szczególności sprawdzić jego funkcjonalność, jednak nie wykraczając poza granice zwykłego zarządu. Klient powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta (łącznie ze wszystkimi zabezpieczeniami) wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Tylko taki sposób zapakowania minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu. Oryginalne opakowanie producenta często stanowi integralną część fabrycznie nowego sprzętu, podobnie jak instrukcja i karta gwarancyjna. W celu dodatkowego zabezpieczenia towaru na czas transportu, a tym samym zmniejszenia ryzyka uszkodzenia przesyłki Klient powinien niezależnie od oryginalnego opakowania producenta (w którym został dostarczony) dodatkowo zabezpieczyć odsyłany towar. W szczególności prosimy pamiętać, aby przy zwrocie towarów paletowych, zabezpieczyć go na palecie, na której został dostarczony. W przypadku zwrotu towaru bez wyżej wymienionych integralnych jego elementów (a więc: opakowania, instrukcji i karty gwarancyjnej) Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia z kosztów zwrotu odpowiedniej kwoty. Dokładniejsze informacje na temat potrąceń znajdują się w zakładce Tryb zwrotu towaru. Klient ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu. W czasie biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy Klient powinien zadbać szczególnie o to, aby stan towaru nie uległ pogorszeniu, a w szczególności nie powinien dokonywać zmian przekraczających zwykły zarząd, np. usunięcie plomby (co dodatkowo prowadzi do utraty gwarancji producenta), numeru seryjnego lub innych zabezpieczeń jak folii ochronnej (której zdjęcie nie zawsze jest konieczne do zapoznania się z produktem), a także rejestrowanie produktu na stronie producenta, z czym wiąże się uzyskanie dodatkowych świadczeń, o ile nie jest niezbędne dla sprawdzenia towaru i jego normalnej eksploatacji.
7. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Klient otrzymuje od Sprzedającego fakturę korygującą (oryginał i kopię). Podpisaną kopię faktury korygującej należy odesłać do Sprzedającego, który w ciągu 5 dni od jej otrzymania zwróci na podane przez Klienta konto bankowe, albo w inny, indywidualnie uzgodniony z Klientem sposób, cenę zakupionego towaru. Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin ten ulega przedłużeniu. Jeżeli stan lub jakość towaru ulegnie pogorszeniu ponad zmiany konieczne w granicach zwykłego zarządu, bądź towar zaginie, Sprzedający ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie.
8. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w stanie nieprzekraczającym granic zwykłego zarządu, Sprzedawca zwraca Klientowi wartość produktu wraz z kosztem dostawy. Zwrot towaru niespełniającego oczekiwań (w przypadku odstąpienia od umowy) następuje na koszt Klienta. Klient ponosi także ryzyko utraty oraz uszkodzenia towaru do czasu dostarczenia go do Sprzedawcy. W przypadku otrzymania przez Klienta towaru wadliwego, koszty jego zwrotu ponosi Sprzedawca, który na własny koszt może odebrać towar poprzez współpracującą firmę kurierską.

§6 Warunki dostawy

1. Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez klienta w zamówieniu adres. Towar dostarczany jest do pierwszych drzwi, np. drzwi klatki schodowej lub bramy posesji, chyba, że wyraźnie pisemnie (mailem) uzgodniono inaczej.
2. Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy (Rzeszów ul. Miłocińska 31/8) lub w siedzibie serwisu (Świlcza 384), po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. W przypadku odbioru osobistego nie jest pobierana żadna dodatkowa opłata. Zamówienie należy złożyć za pośrednictwem działu obsługi klienta (telefon, e- mail), płatność za towar można uregulować przed odbiorem towaru lub bezpośrednio w siedzibie firmy. W przypadku odbioru towaru zapłaconego wcześniej należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dane identyfikujące zamówienie (nazwisko i imię Zamawiającego lub numer zamówienia) oraz upoważnienie, w przypadku odbioru towaru przez inną osobę niż Zamawiający.
3. W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, jaką jest przedpłata (przelew bankowy lub przekaz pocztowy), wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
4. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie w terminie 7 dni, umowa (zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać - w takim przypadku konieczne jest ponowne złożenie zamówienia. Jeśli jednak Klient uiścił przedpłatę z opóźnieniem, Sprzedający może zrealizować pierwotne zamówienie, przy czym obowiązującym terminem dostawy jest termin realizacji zamówienia widniejący na stronie internetowej Sklepu w dniu wpływu przedpłaty na rachunek Sprzedającego.
5. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia produktu do Klienta, przy czym naszym założeniem jest, żeby produkty były jak najszybciej gotowe do wysyłki. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. W przypadku dostępności towarów w magazynie, standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 4 dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o około 5-10 dni roboczych (brak na magazynie w Polsce i konieczność ściągnięcia z centrali europejskiej danej marki).
6. Dostępność towarów i orientacyjne terminy ich wysyłki ustalane są na podstawie danych elektronicznej bazy, znajdującej się na stronie internetowej Sklepu. Termin ten może ulec wydłużeniu – nie więcej jednak niż łącznie do 30 dni – w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towarów do magazynu Sprzedającego przez jego dostawców.
7. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli punktualnie złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy za zwrotem wpłaconej kwoty.
8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji powyższych obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności, co do możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości ich realizacji przez Sprzedającego.
9. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający – z zastrzeżeniem § 7 niniejszego regulaminu.

§7 Szkody powstałe podczas transportu

1. W przypadku, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta, powinien on sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.
2. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. W uwagach Klient powinien zaznaczyć, że sprzęt był zapakowany w oryginalny karton producenta z wypełniaczami oraz karton producenta z wypełniaczami oraz karton zewnętrzny wypełniony woreczkami dystansowymi z powietrzem. Jeżeli towar został dostarczony na palecie, bardzo ważne jest, aby taką informację w raporcie szkody również umieścić. W przypadku, gdy protokół szkody będzie spisany niepoprawnie, daty będą rozbieżne, protokół będzie niekompletny, Klient pominie w nim ważne informacje dotyczące stanu opakowania zewnętrznego itp. może zachodzić prawdopodobieństwo iż szkoda powstała u Klienta, a nie podczas transportu. W takiej sytuacji Sprzedający będzie rozpatrywał reklamację indywidualnie i może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez Klienta. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności.
3. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Niesporządzenie protokołu szkody transportowej w ogóle lub niepoprawne sporządzenie, jak np. rozbieżne daty, brak informacji co do stanu przesyłki, może opóźnić rozpatrzenie oraz może spowodować, iż Klient przejmie ryzyko zakupu uszkodzonego towaru i nabędzie produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał.
4. W przypadku odbioru produktów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je niezwłocznie przewoźnikowi w trybie ust. 1., zdanie drugie i jednocześnie zwrócić się bezpośrednio do Sprzedającego na adres mailowy: kontakt@trewo.pl.

§8 Prawo własności

1. Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu dokonania zapłaty za towar przez Klienta.
2. Przed przeniesieniem własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia i dokonywanie zmian w towarze bez wyraźnego zezwolenia Sprzedającego.

§9 Rękojmia i gwarancja

1. Trewo Zbigniew Trzeciak oświadcza, że produkty nabywane przez Konsumentów mogą być objęte gwarancją producenta lub gwarancją sprzedawcy.
2. Towar odesłany do naprawy należy starannie zapakować, aby nie uległ on uszkodzeniu w trakcie transportu.
3. Okres gwarancji oraz terminy zgłaszania reklamacji w przypadku wykrycia wady, dla produktów poszczególnych marek oraz warunki gwarancji sprzedawcy jest dostępny na stronie sklepu www.trewo.pl
4. W przypadku towarów nabywanych przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą, czyli nie będących Konsumentami mogą wystąpić obostrzenia dotyczące okresu i warunków gwarancji sprzedawcy, w szczególności termin zgłoszenia reklamacji oraz obowiązku badania rzeczy przy odbiorze. Zasady każdorazowo wynikają z dokumentu gwarancji sprzedawcy dostępnego na stronie internetowej www.trewo.pl
5. Podstawą do wykonania usługi gwarancyjnej na zasadzie „door to door” w firmie Trewo Zbigniew Trzeciak jest faktura VAT lub paragon imienny. Karty gwarancyjne producenta, które Kupujący otrzymuje nie są wypełnione i podstemplowane. Po sprawdzeniu poprawności działania sprzętu, Kupujący odsyła kartę gwarancyjną celem opieczętowania na adres: Trewo Zbigniew Trzeciak, ul. Miłocińska 31/8, 35-232 Rzeszów.
6. Kupujący zobowiązany jest skierować zgłoszenie reklamacyjne pod adres Sprzedawcy lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta drogą mailową: kontakt@trewo.pl lub telefonicznie +48 792-843-297.
7. W przypadku, gdy wada sprzętu stanowiąca przedmiot reklamacji jest usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonywane będą w drodze naprawy gwarancyjnej.
8. W przypadku gdy wada sprzętu zgłaszana z tytułu gwarancji sprzedawcy jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi według wyboru sprzedawcy - poprzez wymianę produktu na nowy, tego samego rodzaju bądź poprzez zwrot Kupującemu ceny sprzedaży wadliwego produktu z jednoczesnym przeniesieniem przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy własności Sprzętu (odstąpienie od umowy), lub poprzez obniżenie ceny towaru w wysokości proporcjonalnej do utraty walorów ekonomicznych, funkcjonalnych lub estetycznych produktu, spowodowanej wadą.
9. Wady Sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Sprzedawcę. W przypadku konieczności przesłania sprzętu do innego, specjalistycznego serwisu, bądź wykonania czasochłonnych badań i analiz, w szczególności poza granicami kraju, okres naprawy może zostać wydłużony o kolejnych 45 dni roboczych.
10. Gwarancją sprzedawcy nie są objęte: 
- konserwacje przewidziane w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych,– uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, 
– uszkodzenia spowodowane wypadkami, wyładowaniami atmosferycznymi, 
– uszkodzenia mechaniczne,
– uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowany serwis,
– uszkodzenia spowodowane stosowaniem nieoryginalnych części zamiennych,
– uszkodzenia produktu ze zniszczonym, usuniętym lub nieczytelnym numerem seryjnym produktu,
– roszczenia z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta 
– przewody połączeniowe, wtyki i gniazda.
11. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U Nr 141, poz.1176 z późn. zm.) żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. Zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000r Nr 22 poz 271 z poźn. zm.) oraz ustawy z  dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141 poz 1176 z poźn. zm.)

§10 Koszty naprawy / kosztorys szacunkowy

Jeżeli klient odeśle towar do Sprzedającego w celu naprawy, przy czym towar nie wykaże wad, szkód lub innych zmian objętych gwarancją, rękojmią lub odpowiedzialnością za niezgodność z umową, koszty sporządzenia kosztorysu, ewentualnej naprawy i inne konieczne koszty pokrywa w całości Klient. Powyższe nie dotyczy Klientów indywidualnych (konsumentów), którzy ponoszą w takich przypadkach odpowiedzialność na zasadach ogólnych za poniesione przez Sprzedającego szkody wynikłe z braku staranności w formułowaniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, bądź gwarancji.

§11 Ochrona danych osobowych

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę Trewo Zbigniew Trzeciak z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Miłocińskiej 31/8, danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.trewo.pl, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy.
2. W sklepie internetowym www.trewo.pl stosowany jest system analizy sieciowej Google Analitics. Ma on na celu tworzenie profilów użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analitics stosuje pliki typu cookies. Jego zadaniem jest ocena korzystania witryny przez użytkownika i poprawienie jakości funkcjonowania strony.
3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną w ust. 1. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez firmę Trewo Zbigniew Trzeciak.
4. Szczegółowe uregulowania, informacje i pouczenia związane z ochroną danych osobowych Klienta znajdują na stronie internetowej Sklepu i są dostępne po kliknięciu niniejszego łącza: Ochrona danych osobowych.

 

§12 Pozostałe klauzule

1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe ustalenia umowy zachowują swoją skuteczność.
2. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym zobowiązuje nas także do przyjęcia zużytego sprzętu (towar tego samego rodzaju co zakupiony w naszym sklepie oraz w takiej samej ilości) od naszych Klientów. Klient może odesłać sprzęt na własny koszt na adres Sklepu po uprzednim poinformowaniu nas o tym telefonicznie lub mailowo. Mogą Państwo zwrócić się także do Urzędu Gminy lub Miasta o podanie placówki w Państwa okolicy, która zajmuje sie bezpłatnym recyclingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ponadto informacje takie znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

§13 Polityka prywatności

1. W celu prawidłowej obsługi strony www.trewo.pl oraz skorzystania z usług Sprzedającego, system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać co najmniej następujące parametry:
-aktualna wersja przeglądarki (wspierane przeglądarki: Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari – tylko aktualne wersje przeglądarek ze stron producentów dla systemu Windows) z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
-minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
3. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które firma Trewo Zbigniew Trzeciak wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie www.trewo.pl będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
4. Bez wyraźnej zgody użytkownika firma Trewo Zbigniew Trzeciak nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe)!
5. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

§14 Obowiązujące prawo


W przypadku zawierania i wypełniania umów obowiązuje prawo polskie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl